Resume – bestyrelsesmøde 28. august 2019

Eventuel etablering af pladser til husbåde (fortsat behandling)
Bestyrelsen traf principbeslutning om, at der må etableres pladser til husbåde i havnen.
Endvidere besluttede bestyrelsen, at disse pladser i givet fald skal etableres ved vestbroen i lystbådehavnen, og at husbådene skal have status af feriehuse.
I overensstemmelse med oplæg fra en virksomhed, der sælger husbåde, forudsættes det, at alle etableringsudgifter afholdes af bådejeren.
Bestyrelsen er opmærksom på, at der skal træffes mere detaljerede beslutninger, hvis der viser sig konkret interesse for at have husbåde i havnen.

Eventuel anskaffelse af bådstativer til lystbåde (fortsat behandling)
De indkomne svar på en forespørgsel til fastliggerne tyder på stor interesse for at leje et bådstativ af fonden.
Bestyrelsen besluttede derfor at anskaffe 10-15 bådstativer under forudsætning af, at der før bestilling er indgået bindende aftale med fastliggere om leje af det tilsvarende antal stativer.
Når og hvis dette gennemføres, vil der med baggrund i de opnåede erfaringer blive truffet mere detaljerede beslutninger om emnet.

Dialogmøde med havnens brugere
Det årlige dialogmøde med havnens brugere afholdes onsdag den 23. oktober kl. 19 (er siden flyttet til 25/1 2020)
Næstformanden og havnefogeden blev bemyndiget til at træffe de fornødne aftaler om mødested m.m., til at udsende invitationer og til at udarbejde dagsorden for mødet.
Invitationen gælder alle brugere af havnen.


Resume – bestyrelsesmøde 26. juni 2019

På mødet godkendte bestyrelsen forslag til information om bestyrelsens beslutninger og anvendelse af fondens hjemmeside i øvrigt.
Informationen vil ske under hensyn til bestyrelsens interesse for både at informere brugere om, hvad der sker på havnen, og for ikke at forringe fondens position i igangværende forhandlinger.
Endvidere vil der blive taget hensyn til, at konkrete samarbejdspartnere og evt. modparter skal informeres inden offentliggørelse, ligesom de nævnte parter i nogle tilfælde har krav på fortrolighed.

Fra ovennævnte møde kan berettes følgende:

Evt. husbåde i havnen
Efter henvendelse fra en producent af husbåde havde bestyrelsen inviteret repræsentanter for virksomheden til at orientere om muligheder og problemstillinger ved evt. at give tilladelse til placering af husbåde i Bønnerup Havn.
Efterfølgende besluttede bestyrelsen at anmode bestyrelsens udvalg for fysisk planlægning og udvikling om at belyse en række yderligere spørgsmål om konsekvenser af en sådan evt. tilladelse.
Først når udvalgets redegørelse foreligger, vil bestyrelsen træffe konkrete beslutninger i sagen.

Udlejning af lokale til brug som kølerum
I fortsættelse af tidligere behandling af sagen tog bestyrelsen til efterretning, at der nu er udlejet et lokale på adressen Ny Havnevej 28 til Bønnerup Fiskeriforening, der skal anvende lokalet til kølerum.

Evt. anskaffelse af bådstativer til lystbåde
Havnefogeden har modtaget en del forespørgsler fra fastliggere om, hvorvidt fonden vil anskaffe bådstativer til udlejning.
For at få et nærmere indtryk af interessen derfor besluttede bestyrelsen, at der udsendes en forespørgsel til fastliggerne derom med anmodning om uforpligtende at oplyse, om man er interesseret deri.
Hvis der synes tilstrækkelig interesse, vil emnet blive behandlet igen med henblik på at udforme konkret tilbud til fastliggerne.

Afsluttede projekter
Bestyrelsen blev informeret om, at renovering af udrustningsbro og etablering af fundament til kran er afsluttet, og at anlægsudgifterne er holdt inden for rammen af tidligere bevilgede beløb.