Retningslinjer bådpladser

Takster
Hvert år pr. 01.01.foreligger takstblad for det kommende år.
Takstbladet forefindes på havnekontoret og kan ses på Havnens hjemmeside.
Takster indeksreguleres. Der tages udgangspunkt i det foregående års oktober nettoprisindeks.

Tildeling af bådplads
Anmodning om tildeling af bådplads foretages skriftlig (skema såvel som diverse reglementer findes på havnens hjemmeside eller kan afhentes på havnekontoret).
Såfremt der er en plads ledig af den ønskede størrelse fremsendes opkrævning på depositum og pladsleje m.v.
Opkrævningens forfaldsdato fremgår af fakturaen.
Bådpladsen er først til rådighed, når fakturaen er betalt rettidigt.
Betaling betragtes som accept af og kendskab til såvel havnereglementer som bådplads-retningslinjer.
Betales opkrævningen ikke til forfald bortfalder tildelingen af bådpladsen.
Er der ikke plads ledig af den ønskede størrelse, kan en større plads hvis ledig, tilbydes, i modsat fald kan man sættes på venteliste mod betaling af ventelistegebyr.
Gebyret tilbagebetales ikke, men modregnes dog ved tildeling af bådplads.
Står man på venteliste og afslår tilbud om plads 3 gange, slettes man derefter automatiske af ventelisten.

Pladsleje
Gælder for kalenderåret og dækker såvel plads i vandet som plads på vinterpladsen.
Opkrævning på årsleje udsendes i løbet af januar måned på mail eller i mangel af mail pr. post og forfalder til betaling den 7. februar eller nærmeste hverdag herefter.
Der vil blive opkrævet rykkergebyr for hver rykker, der udsendes jævnfør takstblad.
Opkrævninger i øvrigt over året fremsendes ligeledes på mail.
Fremsendelse af opkrævninger pr. post vil blive tillagt faktureringsgebyr jævnfør takstblad.
Ændring af adresse, mail eller telefonnummer skal meddeles havnen skriftligt med angivelse af bro og plads nr.
Havnen søger IKKE efter ny adresse på en pladslejer, hvis en opkrævning kommer retur p.g.a. adresseændring.
Undladelse at oplyse om adresseændring kan medføre, at pladsen opsiges og tildeles næste på ventelisten.
Såfremt en pladslejer ikke har sin båd i vandet i 2 på hinanden følgende år, er man ikke automatisk berettiget til at beholde pladsen.
Pladslejeren kan dog på grund af særlige omstændigheder, i god tid før fristen på de 2 år udløber, ansøge om en forlængelse af 2 års fristen.
Det at, pladslejeren ikke har sin båd i vandet, fritager ikke for betaling af årsleje.
Dog kan pladslejerens årsleje reduceres med 50 %, såfremt pladslejer senest 31.12 meddeler havnen, at den kan disponere over pladsen i det følgende kalenderår.

Årsmærke
Det er en betingelse for brug af bådplads, at din båd er påsat årsmærke.
Årsmærke udleveres på havnekontoret mod forevisning af kvittering for betalt ansvarsforsikring.
Der henvises i øvrigt til havnereglementet og opslag om anbringelse af årsmærker.

Pladsbytte: Ønsker 2 pladslejere med samme størrelse plads at bytte plads kan det ske ved henvendelse til Havnekontoret.
Gebyr herfor fremgår af takstblad.
Eksisterende pladslejere kan bytte til større eller mindre plads efter henvendelse til Havnekontoret, hvis der bliver en plads ledig af den pågældende størrelse.
Der vil udover gebyr for pladsflytning ske regulering af depositum og forholdsvis regulering af pladsleje.
Ved pladsbytte til større eller mindre plads har eksisterende pladslejere forrang for venteliste.

Fremleje/Overdragelse af bådplads
En bådplads kan IKKE fremlejes ej heller overdrages.
Undtaget herfra er overdragelse i forbindelse med dødsfald.

Dødsfald
Afgår en pladslejer ved døden skal boet meddele dette til Havnekontoret.
Samtidig meddeles om den efterladte ønsker at overtage pladsen.
Hvis boet/den efterladte ønsker det, kan pladsen overføres til nærmeste slægtning, d.v.s. søn eller datter.
For at overholde lovgivningen vil depositum blive udbetalt til boet og ny opkrævning på depositum fremsendt til søn/datter.

Opsigelse af bådplads
Opsigelse af bådplads skal ske skriftlig senest ved udgangen af kalenderåret til Havnekontoret.
Depositum tilbagebetales til pladslejeren fratrukket eventuelle restancer, lejeren måtte være i til havnen, når pladsen er genudlejet.
Pladsleje (årsleje) tilbagebetales ikke.

Flere ejere
Såfremt der er flere ejere, skal disse være tilmeldt med navn og adresse ved anmodning om bådplads.
Alle ejerne skal bekræfte deres ejerandel ved underskrift, samt vælge, den der skal være ansvarlig for modtagelse af opkrævning af havneleje og betaling af samme.
Ejerne fordeler selv depositum, årsleje m.v. mellem sig, såvel ved ind- som ved udtræden. Dette er havnen uvedkommende.
Det vil altid være den registrerede administrator, som vil få depositum udbetalt ved opsigelse af pladsen.
Havnen accepterer ikke ejere, som ejer mindre end 25 % af båden.
Ændring af ejerskabet skal ske skriftlig meddeles havnekontoret.
Pladsen kan i tilfælde af ændring i det eksisterende ejerskab kun overdrages til en af de resterende andelspartnere.

Efterladte både
Efterlades en ukendt båd i havnen og ejeren ikke melder sig indenfor 2 dage til havnekontoret, vil båden blive låst.
Efter 14 dage vil båden blive anmeldt til politiet som ”herreløs”.
Efterladte både vil blive mødt med krav om betaling af gebyr for låsning, daglig tilsyn og frigivning inden båden udleveres.

Brug af forbudt bundmaling (TBT)
Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling, der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig og grov misligholdelse af lejeforholdet.
Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling er pladslejer forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling.
Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig og grov misligholdelse.
Såfremt pladslejer har påført eller anvendt ulovlig bundmaling er pladslejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.
Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at pladslejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne.
Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig og grov misligholdelse.

1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek .nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).

Rygepolitik
Jf. lov om Røgfri miljøer af 6. juni 2007 er Lystbådehavnens Fælleshus – herunder Havnekontor og Fælleshusets opholdsrum – underlagt lovens § 2 stk. 4 Indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har afgang.
Det er således ikke tilladt at ryge i Fælleshuset, og havnens bestyrelse forventer at havnens brugere medvirker til at loven overholdes.

Retningslinjer for bopæl på lystfartøjer

1. Tilladelse
Både, der har fast plads i Bønnerup Havn, må benyttes til fast bopæl, når dette dokuments betingelser er opfyldt, og skriftlig tilladelse i form af indgået kontrakt, er givet af havnefogeden.
Bønnerup Havn forbeholder sig ret til at fastsætte begrænsninger vedrørende antallet og arten af både, der anvendes til beboelse.
Dette antal fastsættes af Bønnerup Havns bestyrelse under hensyntagen til havnens faciliteter og karakter af lystbådehavn.
Tilladelsen er personlig for pladslejeren og kan ikke overdrages til andre.
Båden må ikke fremlejes eller udlånes til fast beboelse for personer, der ikke tilhører pladslejerens husstand.
Havnen forbeholder sig ligeledes ret til at afvise både som anvendelse til beboelse, såfremt de skønnes i væsentlig grad at afvige fra begrebet ’lystfartøj’ ligesom egentlige husbåde vil blive afvist.

2. Definition af bopæl
Ved bopæl forstås det sted, hvor pladslejeren har sin folkeregisteradresse (jvf. §6 i Lov om Det Centrale Personregister).
Bønnerup Havns bestyrelse forbeholder sig ret til i grænsetilfælde at fortolke ovenstående definition.

3. Krav til båden
Båden skal som minimum være ansvarsforsikret og forsynet med pladsnummer for året iflg. retningslinjer for Bønnerup Havn.
Udledning af spildevand fra toilet, køkken- og håndvask er ikke tilladt.
Holding tank skal være installeret og funktionsdygtig.
Holding tank må ikke tømmes ud i havnen, men en af havnefogeden godkendt tømningsordning skal aftales og dokumenteres.
Dokumentation forevises havnepersonalet mindst hvert kvartal.

Båden skal være sejlklar og funktionsdygtig og skal kunne benyttes til fritidssejllads, dvs. til enhver tid være forsvarlig sødygtig, og det påhviler pladslejeren at sørge for at båden fremstår i ordentlig og ryddelig stand, samt at fortøjning er i overensstemmelse med Bønnerup Havns bestemmelser.
Båden skal leve op til de til enhver tid gældende funktions- og miljøkrav.

4. Pladslejerens forpligtelser og ansvar

 • Det påhviler pladslejeren at renholde, rydde sne og træffe de nødvendige foranstaltninger mod glat føre på båd og broer – såvel til som udfor bådens plads.
 • Al færdsel på havnen sker på eget ansvar.
 • Husdyr må kun opholde sig på båden, hvis der i hvert enkelt tilfælde foreligger skriftlig tilladelse dertil fra havnefogeden.
 • Postkasse opsættes på anvist sted og efter anvist model samt mærkes med den af havnefogeden anviste skrifttype og farve.

5. Havnens serviceydelser og ansvar

 • Levering af drikkevand sker fra anvist tappested.
  I perioden 1. oktober til 1. maj er der ikke adgang til vand på broerne, og alternativt tappested anvises af havnefogeden.
 • Snerydning foretages, dog kun på vejarealer ikke på stier og broer.
 • Tømning af affaldscontainere.
 • Levering af elforsyning, max 1300 Watt, eventuelt fra anvist udtag (må kun benyttes gennem måler som udleveres af havnefogeden).
  Måler aflæses hvert kvartal sammen med havnefogeden.
  Der tages forbehold for, at strømudfald kan forekomme.
  Evt. fejl ved havnens installationer anmeldes til havnefogeden og vil blive afhjulpet hurtigst muligt.
 • Opsyn på havnen jfr. Havnereglementet.
 • Standplads på Bønnerup Havn må undtagelsesvis benyttes til fast beboelse ved mindre reparationer på båden, dog kun efter forudgående aftale med havnefogeden.
 • El betales efter måler og gældende takster jfr. Takstblad for Bønnerup Havn.
 • Vand betales ikke særskilt men er inkl. i pladsafgiften.
 • Havnens ansvar for båd, materiel og personer forøges ikke som følge af tilladelsen til bopæl/overnatning.

6. Antenner og paraboler
Der må ikke opsættes antenner eller paraboler o. lign. på broer eller pæle.
Opsatte antenner og paraboler på både skal indgå som en naturlig del en lystbåds udstyr.
Bønnerup Havns bestyrelse forbeholder sig i grænsetilfælde ret til at fortolke ovenstående definition.

7. Særlige vinterforanstaltninger
Af hensyn til havnens forsyningskapacitet, reparationsarbejder m.v. kan havnen i perioder anvise alternativ plads.
Havnefogeden anviser i vinterperioden tappested for vand samt anvendelse af toilet- bade- og vaskefaciliteter og affaldscontainer.

8. Afgift
Ved indgåelse af kontrakt om tilladelse til fast bopæl i båd på Bønnerup Havn betaler pladslejer en afgift på kr. 12.000,00 + moms årligt udover den årlige pladsleje.
Ved indgåelse af kontrakt erlægges endvidere et års afgift kr. 15.000,00 i depositum + et kvartals leje kr. 3.000,00 + moms forud. Beløb i alt kr. 15.750,00 + moms.
Afgift betales herefter pr. kvartal med kr. 3.000,00 + moms, og denne tilbagebetales ikke hverken helt eller delvist ved opsigelse/fraflytning.
Depositum vil blive tilbagebetalt ved opsigelse/fraflytning modregnet eventuel gæld til havnen.

9. Overtrædelse
Overtrædelse af disse bestemmelser og øvrige bestemmelser gældende for Bønnerup Havn kan medføre, at tilladelsen tilbagekaldes med omgående virkning.

10. Opsigelse
Aftalen kan af begge parter opsiges skriftligt med en måneds varsel til ophør ved udgangen af måneden efter, at opsigelsen er kommet den anden part i hænde.